GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

TUYỆT ĐỈNH CÔNG PHU

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẦY THÍCH TUỆ HẢI 

ĐỂ THẤY THẦY BẮT ẤN, KÉO ĐẾN KHOẢNG PHÚT THỨ 41

Bài chú biến thân: để tăng trưởng công đức niệm Phật.

Nhất tâm đảnh lễ nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tứ ân phụ mẫu, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con sau thời (ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, niệm Phật này) đồng cung kính đảnh lễ 10 phương 3 đời chư Phật khắp tận hư không pháp giới. Bắt ấn (xem video và xem hình) và đọc chú: “Om ma ni ma ni, phờ ra va ra, phờ ra va ra, rút da pát mê ma ha phờ ra bờ hê xóa ha”

Khi đọc thần chú này nhớ chắp tay, co ngón trỏ lại, sau khi đọc xong búng 4 ngón tay bắt ấn trên trán ra, cúi xuống lạy rồi quán tưởng biến thân mình ra hằng hà sa số thân để đến đảnh lễ 10 phương 3 đời chư Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai.

CÂU KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN

Con tên … pháp danh … con xin dâng tất cả thực phẩm đang có lên cúng dường mười phương ba đời Chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư vị Thánh Chúng, từ bi chứng minh nạp thọ tất cả thực phẩm này; Và xin gia hộ biến thực phẩm này thành cam lồ; Xin bố thí cho chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới; Những loài chúng sanh nào đang thiếu đói nương nhờ thực phẩm này mà no đủ, và sau khi no đủ rồi thì xin hồi tâm hướng thiện qui y Tam Bảo và tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.

Con xin ăn phần thừa còn lại để nuôi thân này tu đúng chánh pháp cho tới ngày giác ngộ giải thoát.

Đồng cầu nguyện khắp tất cả chúng sanh muôn loài đều nương nhờ từ lực Tam Bảo tinh tấn tu hành để phước đức trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng cho đến ngày giác ngộ giải thoát.

Phát Đại Nguyện:

Nhất tâm đảnh lễ nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu và cửu huyền thất tổ, cùng oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, cho chúng con tiêu trừ những định nghiệp và bất định nghiệp và vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con. Cho chúng con được khai mở đại trí huệ để thấu hiểu tam tạng giáo điển ra khỏi lầm mê, hòa nhập vào Bồ Đề tự tánh thanh tịnh, để những suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp tâm ý của chư Phật 10 phương để tự cứu độ mình và chúng hữu tình 3 cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi.

Con xin nguyện ấn khả làm xứ giả của chư Như Lai để con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài với những người có tâm mong cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và có tâm mong cầu lợi lạc cho trần gian này.

Và con cầu nguyện khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành luôn được tăng trưởng phước đức trí tuệ mỗi ngày để sớm được thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lời đại nguyện để giữ cho chúng ta luôn tinh tấn tu hành không còn bị rớt ra khỏi vòng Chánh Pháp và bị đọa lạc trong Tam Đồ Khổ nữa.

ĐỌC BÀI: “Cách nhận gia trì lực bằng Đại Thủ Ấn” Ở ĐÂY: http://duongsinh.net/w/tamlykhicong/cach-nhan-gia-tri-luc-bang-ai-thu-an.aspx

ĐỌC BÀI: “VAI TRÒ CỦA VIỆC “KẾT ẤN” TRONG KHÍ CÔNG & TĨNH TỌA TỰ CHỮA BỆNH” Ở ĐÂY http://ykhoa.net/yhoccotruyen/voha/vh009.htm

Hỏi đáp Phật học: Tại sao khi cúng vong tụng chú biến thực, biến thủy? (Thích Phước Thái)

(TG&DT) – Nếu cúng thí vật thực cho vô lượng ngạ quỷ cùng trăm ngàn Bà La Môn Tiên (là một loại tiên trong loài quỷ) và cúng dường Tam Bảo rồi hồi hướng công đức cho chúng để chúng được sanh lên cõi trời và người ấy được tăng thêm tuổi thọ…

 

Hỏi: Tại sao khi cúng vong hoặc tiến linh cho các bậc Tôn Sư, lại đọc 2 bài chú : Biến Thực và Biến Thủy. Xin hỏi, điều nầy có ý nghĩa gì ?

Đáp: Biến thực chân ngôn hay biến thực chú, hoặc biến thực đà la ni, đây là thần chú biến hóa thức ăn để cúng thí cho chư thiên và ngạ quỷ. Về nguyên nhân có ra thần chú nầy, theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang quyển 1 trang 752 có ghi như sau:  “Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni có nói: Phật thuyết pháp ở Tăng già lam ni câu luật na thành Ca tỳ la. Lúc bấy giờ, Tôn giả A Nan ngồi một mình nơi thanh vắng tu tập thiền định. Sau canh ba, chính Tôn giả A Nan thấy một ngạ quỷ Diệm Khẩu, thân hình xấu xí khô gầy, trong miệng lửa cháy, yết hầu nhỏ như đầu kim, tóc rối, răng móng dài nhọn rất đáng kinh sợ.

Ngạ quỷ ấy bảo A Nan rằng: Sau 3 ngày nữa A Nan sẽ chết và cũng đọa vào trong loài ngạ quỷ. A Nan sợ hãi liền hỏi phải làm cách nào để được thoát khổ? Ngạ quỷ Diệm Khẩu bèn chỉ rõ cho A Nan: Nếu cúng thí vật thực cho vô lượng ngạ quỷ cùng trăm ngàn Bà La Môn Tiên (là một loại tiên trong loài quỷ) và cúng dường Tam Bảo rồi hồi hướng công đức cho chúng để chúng được sanh lên cõi trời và người ấy được tăng thêm tuổi thọ. Tôn giả A Nan liền đến chỗ Phật, đem việc ấy bạch lên và cầu xin Phật chỉ dạy. Đức Phật vì ngạ quỷ Diệm Khẩu tuyên nói Đà la ni biến thực chân ngôn có vô lượng oai đức tự tại quang minh thù thắng diệu lực.

Theo Tiêu Thích Kim Cang Khoa Nghi Hội Yếu Chú Giải 2 thì hành giả niệm chân ngôn nầy được 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến thì nhờ thần lực của chân ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các món ăn ngon của chư thiên, món nào cũng đều rất nhiều như cả núi Tu Di. Thực hành phép biến thực nầy, trước dùng Tịnh phápgiới chân ngôn chữ  “Lam” và bắt ấn kiết tường gia trì 21 biến để làm cho thức ăn được thanh tịnh, kế đó niệm Biến thực chân ngôn rồi sau niệm Phổ cúng dường chân ngôn (Đại 92, 137 hạ) Án, nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng”.

Ngoài ra, theo bộ Oánh Sơn Hòa Thượng Thanh Qui hạ của Nhật Bản thì có thêm chân ngôn rảy nước trì tụng trong hội cúng thí cho ngạ quỷ (Đại 82, 446 trung) là: Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.


Thích Phước Thái

Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s