GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

CÁC THỨ BẬC KHÁC NHAU CỦA VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CỬU PHẨM LIÊN HOA
Children of Pure Land
九品蓮花
Cửu phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra.
Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát

Tranh: Kapie Eipak Trần Nguyễn Tuấn Anh

Thơ: Phổ Hiền Đạo Tràng

Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử

Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà

Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ

Luân hồi lục đạo chẳng vào ra

TAM BỐI VÀ CỬU PHẨM: CÁC THỨ BẬC KHÁC NHAU CỦA VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Chúng sanh có căn cơ và nguyện lực khác nhau, do vậy khả năng được vãng sanh vào thế giới Cực Lạc cũng khác nhau, đại khái có thể phân thành Tam Bối, Cửu Phẩm và Biên địa nghi thành

Tâm Đại Từ Đại Bi của Đức Phật không phân biệt chúng sanh, cho dù là người có căn cơ lanh lợi hay trì độn, chậm chạp chỉ cần phát nguyện được vãng sanh vào thế giới Cực Lạc, chuyên tâm chuyên chú niệm Phật mà tâm không bị tán loạn thì có thể được vãng sanh vào Tịnh độ này. Trong Vô Lượng Thọ kinh đem những người được vãng sanh vào thế giới cực lạc phân thành Tam bối. Trong Quán Vô Lượng Thọ kinh lại chia thành Cửu Phẩm.

TAM BỐI VÃNG SANH

Người thuộc thượng bối vãng sanh, đó là những người khi còn sống trên thế gian đã lìa bỏ thế tục, xuất gia làm tăng, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật, tu hành nhiều pháp môn, phát nguyện được vãng sanh vào thế giới Cực Lạc. Những người này khi lâm chung có thụy tướng xuất hiện, được Phật A Di Đà và các vị thánh đến nghênh đón. Sau khi đến Tịnh độ, tự nhiên được hóa sanh trong hoa sen Thất bảo, nhanh chóng có được thần thái tự tại, thuận lợi cho việc chứng đắc Phật quả

Bậc trung bối vãng sanh tuy không xuất gia nhưng phát tâm niệm Phật, tạo tượng xây tháp, thường phát tâm bố thí, dụng tâm hồi hướng, cầu được vãng sanh vào thế giới cực lạc. Đến khi lâm chung, trong lòng không hề điên đảo lo sợ, được hóa thân của Phật đến đón đi. Khi đến thế giới Cực Lạc cũng có những vị trí kỳ diệu. Tuy không được như vị trí của các bậc trưởng bối nhưng cuối cùng đều có thể chứng quả thành Phật

Hạ bối vãng sanh là những người phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật từ 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm không ngừng niệm Phật, cầu mong được vãng sanh vào thế giới Cực Lạc. Đến khi lâm chung, mộng được thấy Phật A Di Đà. Sau khi đến thế giới Cực Lạc, cuối cùng cũng chứng quả thành phật.

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Cửu phẩm vãng sanh được phân thành: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh. Cửu phẩm vãng sanh so với tam bối vãng sanh có phạm vi rộng hơn rất nhiều, khả năng hiển thị nguyện lực của Phật A Di Đà cũng lớn hơn. Chúng sanh trong cửu phẩm vãng sanh hành thiện hay tác ác có sự khác nhau. Thượng phẩm tam sanh được phân thành: phàm phu của đại thừa thượng thiện, phàm phu của đại thừa thứ thiện, phàm phu của đại thừa hạ thiện.

Trung phẩm tam sanh cũng được phân thành: phàm phu tiểu thừa căn tính thượng thiện, phàm phu của tiểu thừa căn tính trung thiện, phàm phu của tiểu thừa thế phúc hạ thiện.

Hạ phẩm tam sanh cũng phân thành: phàm phu thập ác tội nhẹ, phàm phu phá giới tội nặng, phàm phu ngũ nghịch tội nặng.

Quả báo của thượng, trung và hạ phẩm khác nhau. Nó được biểu hiện rõ nét ở thời khắc lâm chung được sự đón tiếp của Phật hay Bồ Tát, biểu hiện ở hiện tại có được tọa trên hoa sen hay không và còn biểu thị ở thời gian được nhìn và nghe đức Phật thuyết pháp sau khi nhập vào thế giới cực lạc.

BIÊN ĐỊA NGHI THÀNH VÃNG SANH

Ngoài Tam bối vả Cửu phẩm vãng sanh còn có một tình huống khác được gọi là biên địa vãng sanh hay nghi thành vãng sanh, cũng có thể được gọi là thai sanh. Chúng ta khi mới đến thế giới Cực Lạc không thể được nhìn thấy Phật ngay, mà chỉ có thể chờ đợi trong hoa sen, sau 500 năm sau, hoa sen mới nở ra, sau một khoảng thời gian sám hối dài mới có thể được nhìn thấy Phật. Loại này tương tự như những con người ở vùng biên giới xa xôi không có Phật pháp, được gọi là  biên địa vãng sanh. Do vậy, họ bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi đối với Phật pháp, nên còn được gọi là nghi thành vãng sanh.

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Cho dù là bậc đại đức tinh thông Tam tạng hay là kẻ phàm nhân ngu si đần độn, xuất phát từ việc tu luyện khác nhau, nên phẩm vị vang sanh khác nhau, nhưng đều thuộc vào cửu phẩm, được gọi là “Cửu phẩm vãng sanh”. Tịnh độ vãng sanh dựa vào nhân mà được chia làm Tam bối, là thượng, trung và hạ. Trong Tam bối lại tiếp tục phân thành Tam phẩm là thượng, trung và hạ phẩm, tổng cộng là cửu phẩm.

Cửu phẩm vãng sanh Tình hình tu luyện Quả bảo lúc lâm chung
Thượng phẩmThượng sanh Có thể phát tam tâmchí thành tâmthâm tâmhồi hướng phát nguyện tâmtiếp theo là tu tam nghiệp, sức tinh tiến mạnh Được ánh sáng của Phật soi chiếu. Được Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí và các vị Bồ Tát tay cầm kim cương đài đến đón nơi vãng sanh
Thượng phẩmTrung sanh Có thể phát tam tâm. Tuy nhiên, đối với Đại thừa pháp, không thể thụ trì tụng niệm tu hành, chỉ có thể hiểu được nghi đế thứ nhất, tin tưởng có luật nhân quả Phật A Di Đà cùng với Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô lượng đại chúng tay cầm tử kim cương nghênh đón
Thượng phẩmHạ sanh Có thể phát tam tâm, nhưng đối với Đại thừa pháp không thể tụng niệm thông nghĩa lí, duy có tin vào luật nhân quả Phật A Di Đà cùng Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và quyến thuộc tay cầm hoa sen vàng nghênh đón
Trung phẩmThượng sanh Thụ giữ Ngũ giới, giữ Bát Quan Trai, tu hành chư giới, không tạo ngũ nghịch, không làm điều ác Phật A Di Đà cùng các tỳ kheo vây quanh, chiếu ánh sáng sắc vàng. Bản thân người này thấy mình đang được tọa trên tòa sen
Trung phẩmTrung sanh 1 ngày 1 đêm giữ Bát Quan Trai, hoặc 1 ngày 1 đêm giữ Sa Di giới hoặc 1 ngày 1 đêm giữ cụ túc giới Thấy Phật A Di Đà và quyến thuộc thân thích phát ra ánh sáng sắc vàng, cầm thất bảo liên hoa đến đón
Trung phẩmHạ sanh Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng hành nhân nghĩa Gặp được bậc đại trí thức hành thiện, thuyết pháp về Tịnh độ của Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của chư vị Bồ Tát. Nếu chí tâm tín thành tất được vãng sanh
Hạ phẩmThượng sanh Làm nhiều chuyện ác, tạo nên ác nghiệp, phỉ báng Kinh Phật, không biết xấu hổ Tán tụng kinh điển Đại thừa, tụng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, được Phật A Di Đà sai khiến chư Phật, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đến nghênh đón
Hạ phẩmTrung sanh Hủy phạm Ngũ giới, Bát giới và cụ túc giới, trộm cắp đồ đạc của Tăng Ni, không nghe thuyết pháp, không biết xấu hổ Tán dương uy đức của Phật A Di Đà, lửa đỏ trong địa ngục biến thành gió lành thổi hoa trời đến. Trên bông hoa có các chư Phật, Bồ Tát đến nghênh đón
Hạ phẩmHạ sanh Vi phạm và tạo nên ngũ nghịch thập ác, đủ điều bất thiện Không ngừng niệm Phật, niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, nhìn thấy hoa sen như vầng nhật luân đến trước mặt nghênh đón nơi vãng sanh

(Trích từ sách Lục Đạo Luân Hồi, p.285)

Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s