GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NHÌN LẠI NĂM 2012 – PHẬT LỊCH 2556

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÂU HỎI LỚN: ” CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐỂ PHỤNG SỰ TAM BẢO TRONG NĂM VỪA QUA?”

LỊCH PHỔ HIỀN ĐẠO TRÀNG 2012

Bộ lịch Phật giáo thiếu nhi 2012,
chủ đề “Bồ tát Hạnh”
do Phổ Hiền Đạo Tràng phát hành.
toàn bộ số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ Hộ Trì Tam Bảo, giúp đỡ xây dựng chùa.

QUAN ÂM DU NAM HẢI Avalokiteshvara
觀音菩薩Đại từ đại bi Quán Thế Âm
Nhân gian tôn kính bậc Mẫu Từ
Thường ngự thần long du Nam Hải
Tầm thinh cứu khổ ứng hiện lai.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Tranh bìa:
QUÁN ÂM DU NAM HẢI
Avalokiteshvara
觀音菩薩
Tranh: Phạm An Vinh

Thơ: PHĐT
Bìa bộ lịch “Bồ Tát hạnh” lấy hình Đức Quán Âm là bìa, Ngài cưỡi rồng, dáng vẻ oai nghi nhưng đầy từ bi, đạp sóng nghiệp trần lao, cứu chúng sanh ra khỏi biển khổ.Vì vậy, hành Bồ Tát đạo lấy Quán Âm hạnh làm đầu,
nghe nhiều mà nói chẳng bao nhiêu 😀
dùng nhĩ căn viên thông để phương tiện hóa độ, giúp chúng sanh xả bớt phiền não
truyền năng lượng Từ Bi Tam Muội giúp chúng sanh an trụ trong sự tịnh minh.Đại từ đại bi Quán Thế Âm
Nhân gian tôn kính bậc Mẫu Từ
Thường ngự thần long du Nam Hải
Tầm thinh cứu khổ ứng hiện lai.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

DI LẶC BỒ TÁT NGHÊNH XUÂN
Maitreya Buddha
彌勒菩薩   Bụng lớn từ bi, tâm hoan hỷ
Sáu trẻ nghịch đùa với vô vi
Long Hoa mở hội, dân hạnh phúc
Thái bình hòa ca khúc xuân thì.
Nam Mô Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.

THÁNG 1:
DI LẶC BỒ TÁT NGHÊNH XUÂN
Maitreya Buddha
彌勒菩薩
Tranh: Đinh Việt Cường

CỬU PHẨM LIÊN HOA
Children of Pure Land
九品蓮花
Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra.
Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát

Tháng 2:
CỬU PHẨM LIÊN HOA
Children of Pure Land
九品蓮花
Tranh: Kapie Eipak Trần Nguyễn Tuấn Anh

Thơ: PHĐT
Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra.
Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát

PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP NGUYỆN
Samantabhadra Bodhisattva 普賢菩薩十愿An nhiên tĩnh toạ tâm thanh tịnh
Văn hay chữ tốt sách tấn tu
Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện
Vững chí bền tâm thoát ái hà.Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

Tháng 3:
PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP NGUYỆN
Samantabhadra Bodhisattva
普賢菩薩十愿
Tranh: Bùi Thị Thanh Xinh

Thơ: Thầy T.T.T 2Trong tranh có hình thập giả kính
đố các bạn nhứt giả bắt đầu từ đâu? 😀
  1. Nhất giả lễ kính chư Phật
  2. Nhị giả xưng tán Như Lai
  3. Tam giả quảng tu cúng dường
  4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng
  5. Ngũ giả tùy hỉ công đức
  6. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
  7. Thất giả thỉnh Phật trụ thế
  8. Bát giả thường tùy Phật học
  9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh
  10. Thập giả phổ giai hồi hướng.

An nhiên tĩnh toạ tâm thanh tịnh
Văn hay chữ tốt sách tấn tu
Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện
Vững chí bền tâm thoát ái hà.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

VĂN THÙ BỒ TÁT
Manjushri Bodhisattva
文殊師利菩薩
Đảnh tụ hào quang như vầng nhật
Dụng gương trí huệ trảm vô minh
Đoan tọa thanh sư du thập xứ
Truyền thế Như Lai minh huấn từ.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Tháng 4:
VĂN THÙ BỒ TÁT
Manjushri Bodhisattva
文殊師利菩薩
Tranh: Lâm Vạn Sơn

Màu: Đoàn Minh Mẫn (Lợn Ăn Kiêng)
Thơ: PHĐTHic, đây là 1 trong những tranh gặp trục trặc nhiều nhất.
Bồ Tát phù hộ, chúng con đúng là vô minh T__T
Đảnh tụ hào quang như vầng nhật
Dụng gương trí huệ trảm vô minh
Đoan tọa thanh sư du thập xứ
Truyền thế Như Lai minh huấn từ.Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Tháng 5:
LỤC CÚNG
Six Types of Offering
六供Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn
Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường
Ngưỡng mong chư Phật mười phương
Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Tháng 5:
LỤC CÚNG
Six Types of Offering
六供
Tranh: Bùi Thị Thanh Xinh

Thơ: PHĐT
Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn
Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường
Ngưỡng mong chư Phật mười phương
Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tháng 6:
ĐẠI KIM CANG DIỆU KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁT
The Golden-Hued Peacock King Bodhisattva
大金刚妙孔雀明王菩薩Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng
Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian
Chân đạp hà sa vô minh giới
Đưa người trở lại chốn Tây phang.
Nam Mô Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát. 

Tháng 6:
ĐẠI KIM CANG DIỆU KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁT
The Golden-Hued Peacock King Bodhisattva
大金刚妙孔雀明王菩薩
Tranh: Đinh Việt Cường

Thơ: Thầy T.T.T 2
Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng
Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian
Chân đạp hà sa vô minh giới
Đưa người trở lại chốn Tây phang.
Nam Mô Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát.

Tháng 7:
VI ĐÀ HỘ PHÁP
Vajrapani Bodhisattva
護法韋馱尊天菩薩Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường
Hào quang kim giáp phóng tam châu
Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm
Tề ác phò chơn trấn đạo tràng.
Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 

Tháng 7:
VI ĐÀ HỘ PHÁP
Vajrapani Bodhisattva
護法韋馱尊天菩薩
Tranh: Lâm Vạn Sơn

Thơ: PHĐT
Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường
Hào quang kim giáp phóng tam châu
Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm
Tề ác phò chơn trấn đạo tràng.
Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Tháng 8:
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐỘ TAM ĐỒ
Ksitigarbharaja Bodhisattva
地藏菩薩渡三途Châu sáng tròn vành soi ngục tối
Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm
Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng
Tây phương trực chỉ thoát luân hồi.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Tháng 8:
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐỘ TAM ĐỒ
Ksitigarbharaja Bodhisattva
地藏菩薩渡三途
Tranh: Đinh Việt Cường

Thơ: Thầy T.T.T 2
Châu sáng tròn vành soi ngục tối
Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm
Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng
Tây phương trực chỉ thoát luân hồi.

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT TIẾP DẪN TÂY PHƯƠNG
Mahasthamaprapta Bodhisattva
大勢至菩薩接引西方Phổ từ thị hóa chúng sanh
Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương
Liên đài tỏa ngát thiền hương
Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh.
Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Tháng 9:
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT TIẾP DẪN TÂY PHƯƠNG
Mahasthamaprapta Bodhisattva
大勢至菩薩接引西方
Tranh: Lê Na Phổ Mẫn

Thơ: PHĐT
Bức tranh vẽ đặc biệt dành tặng Sư cô Thích Diệu Hiếu (DHieu Bamboo).
Mừng ngày Bồ Tát đản sanh _()_Phổ từ thị hóa chúng sanh
Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương
Liên đài tỏa ngát thiền hương
Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh.Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

THIỆN ÁC NHÂN QUẢ
The Law of Karma
善惡因果
Thế gian vạn sự chẳng thường bền
Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên
Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả,
Tội đày, phước hưởng, tại mình nên.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tháng 10:
THIỆN ÁC NHÂN QUẢ
The Law of Karma
善惡因果
Tranh: Phạm Đình Thịnh Zen Chip

Màu: Zen Chip & Lê Na
Thơ: Sưu tầm (không rõ tên tác giả)
Tất cả cũng từ 1 chữ “Tâm”
Đố bạn thấy được “Tâm” đó ở đâu? ^o^Thế gian vạn sự chẳng thường bền
Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên
Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả,
Tội đày, phước hưởng, tại mình nên.Nam Mô A Di Đà Phật

BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ
Bodhidharma Patriarch
菩提达摩
Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng
Gậy hài một chiếc tiến Đông đô
Mở nẻo thiền từ về Tây trúc
Sanh tử hai đường nhân duyên chọn
Hành giả hiểu rồi sách tấn tu.
Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư

Tháng 11:
BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ
Bodhidharma Patriarch
菩提达摩
Tranh: Phạm An Vinh

Thơ: Thầy T.T.T 2
Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng
Gậy hài một chiếc tiến Đông đô
Mở nẻo thiền từ về Tây trúc
Sanh tử hai đường nhân duyên chọn
Hành giả hiểu rồi sách tấn tu.Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư.

ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Pray for the world
同心为世界和平祈祷
Đạo chơn thật là đạo cứu đời
Bất kể sắc hình từ khắp nơi
Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện
Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tháng 12:
ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Pray for the world
同心为世界和平祈祷
Tranh: Thai My Phuong

Màu: Bùi Thị Thanh Xinh
Thơ: PHĐT
Cám ơn chú Um A Hum đã giúp con chỉnh lại tên tranh nhé :)Đạo chơn thật là đạo cứu đời
Bất kể sắc hình từ khắp nơi
Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện
Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi.Nam Mô A Di Đà Phật

BỘ LỊCH CHỦ ĐỀ “BỒ TÁT HẠNH” 2012

NGUỒN
FACEBOOK CỦA LÊ NA PHỔ MẪN- MELBOURNE, VICTORIA-AUSTRALIA
Advertisements

Tác giả: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s